Gratis levering voor bestellingen van meer dan 75 €

Gratis retourzendingen

1. De verkoper

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt de verkoper aangeduid met de term DAVIDTS. DAVIDTS is de handelsnaam die de website www.davidts.eu en zijn alias (.be, .fr, .lu, .nl) aanduidt.

De naamloze vennootschap Davidts is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (BCE) onder nummer 423.212.582 (BTW-nummer BE0423.212.582).

Het hoofdkantoor is gevestigd in de Rue des Semailles, nr. 27 - 4400 Flémalle, België.

Alle vragen met betrekking tot deze algemene verkoopsvoorwaarden, bestel-/leveringsvoorwaarden of de dienst na verkoop kunnen per brief, telefoon of fax worden gecommuniceerd volgens de openingsuren (buiten de wettelijke verlofperiodes) en met behulp van de contactgegevens vermeld in artikel nr. 15 "Volledige bedrijfsgegevens en openingsuren" van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


2. De gebruiker

De gebruiker wijst iedereen aan die de site gebruikt om te browsen of om een bestelling te plaatsen. Een gebruiker die een bestelling plaatst en een aankoop op de site afsluit, wordt geacht meerderjarig te zijn en verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar aankoop. De koper beschrijft iedereen die een bestelling op de site afsluit.

DAVIDTS verkoopt producten aan particulieren.

DAVIDTS is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland. Wij kunnen alleen bestellingen aanvaarden met een leveringsadres in België, Frankrijk (inclusief de DOM-TOMS), Duitsland, Luxemburg en Nederland. De overeenkomst kan naar keuze van de klant worden afgesloten in het Duits, Engels, Nederlands en Frans.


3. Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de partijen (de verkoper en de gebruiker) in het kader van de verkoop op afstand op de e-commercesite www.davidts.eu vast te leggen.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn, tenzij anders vermeld in de koopovereenkomst die schriftelijk is verkregen van DAVIDTS. Zij kunnen te allen tijde door DAVIDTS worden gewijzigd. De wijzigingen zijn afdwingbaar zodra ze op de site verschijnen, met uitzondering van de bestellingen die vóór deze wijzigingen werden geplaatst.

Alle bestellingen gaan uit van de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden door de klant. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De koopovereenkomst komt pas tot stand tussen de verkoper en de koper wanneer de klant de orderbevestiging van DAVIDTS per e-mail ontvangt. Ze verschijnen ook op de online-account van de klant en bevatten een samenvatting van de voorwaarden van de koopovereenkomst: beschrijving en hoeveelheid van de gekochte producten, gegevens van de koper en de verkopers, factuur- en leveringsadres, het bedrag van de bestelling en de leveringskosten, de geschatte leveringsdatum. De gebruiker gaat ermee akkoord dat het plaatsen van een bestelling op de site gelijk staat aan het ondertekenen van een bestelbon met alle bijbehorende geldigheid. DAVIDTS behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen. De koper dient akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden voordat de verkoop als gesloten wordt beschouwd.


4. Producten

Alle producten die op deze site worden gepresenteerd zijn zorgvuldig geselecteerd door DAVIDTS om u kwaliteitsartikelen aan te bieden. De producten zijn zo nauwkeurig mogelijk en te goeder trouw beschreven op basis van de informatie waarover DAVIDTS beschikt. Indien de productbeschrijving, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, onvolledig of onjuist is, aanvaardt DAVIDTS hiervoor geen verantwoordelijkheid. De aangeboden producten voldoen aan de Belgische wetgeving.

Elke buitenlandse gebruiker die een bestelling plaatst, moet ervoor zorgen dat de bestelde producten voldoen aan de geldende wetgeving in zijn land. Evenzo kan DAVIDTS niet aansprakelijk worden gesteld voor het onjuiste gebruik van de op de site aangekochte producten.

De foto's van de op de site getoonde producten zijn niet contractueel bindend en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.


5. Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen inclusief BTW en andere belastingen en exclusief transport- en verzendkosten naar de koper.


6. Transport- en leveringsvoorwaarden

Het bestelde product wordt geleverd op het met de koper overeengekomen leveringsadres zoals vermeld in de orderbevestiging.

De verzendkosten worden berekend op basis van het orderbedrag, het land en de leveringsmethode die de klant heeft gekozen. Levering kan alleen plaatsvinden in de landen die op de website worden vermeld. Wij behouden ons het recht voor om deze leveringskosten aan te passen/wijzigen, maar ze worden altijd duidelijk aangegeven op de orderbevestigingspagina en op de site.

De aangegeven levertijden zijn niet bindend en zijn louter indicatief. Deze termijn gaat in op het moment dat DAVIDTS de betaling voor de bestelling op haar rekening ontvangt.

De aangegeven kosten en de levertijden per land zijn te vinden op onze site onder "leveringsmethoden en kosten".

DAVIDTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen bij de levering nadat de bestelling aan de vervoerder is doorgegeven. Behalve in het geval van een opzettelijke vertraging of door een tekortkoming van DAVIDTS, kan geen enkele vertraging aanleiding geven tot de ontbinding van de bestelling of de betaling van een schadevergoeding aan de koper. Elk foutief leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot bijkomende kosten.

Indien het pakket binnen 7 werkdagen na levering aan de vervoerder/het leveringsbedrijf nog steeds niet bij de koper is aangekomen, dient de koper DAVIDTS hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen (via e-mail of brief), die alles in het werk zal stellen om het pakket te lokaliseren.

Indien de levertijd meer dan 30 dagen na de op de orderbevestiging vermelde termijn ligt, kan de koper, met uitzondering van overmacht, de aankoop annuleren en worden de eventueel door DAVIDTS ontvangen bedragen zonder rente of andere vorm van compensatie aan de koper terugbetaald. Bestellingen worden met de grootste zorg verpakt om de originele staat van het product te garanderen. De klant verbindt zich ertoe de conformiteit te controleren bij ontvangst en, indien van toepassing, de levering te weigeren in geval van een duidelijk defect. Elke levering die ontsierd is door een duidelijk defect zal leiden tot het herstel van dit defect. Om meer respect voor het milieu te hebben, kunnen de producten in een gerecycleerde verpakking worden verzonden.


7. Overmacht

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering van onze verbintenissen als gevolg van gebeurtenissen die buiten onze controle vallen, met inbegrip van productieonderbrekingen, bevoorradingsmoeilijkheden of tekorten aan grondstoffen, arbeidskrachten, energie of transport, of vertragingen in het transport, stakingen, uitsluitingen, werkonderbrekingen, andere collectieve arbeidsgeschillen die ons of onze leveranciers treffen, zelfs indien deze gebeurtenissen te voorzien waren.


8. Eigendomsoverdracht

De geleverde producten blijven eigendom van DAVIDTS tot de prijs volledig en definitief is betaald, met inbegrip van honoraria en kosten, vertragingsrente en schadevergoeding. In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de producten terug te nemen, wettelijk en op kosten van de koper.


9. Beschikbaarheid

Alle producten worden verondersteld op voorraad te zijn. Indien dit niet het geval is, wordt op de productpagina aangegeven wanneer het product naar verwachting weer op voorraad is.


10. Betalingswijzen

De koper kan de bestelling betalen:

Rechtstreeks op de site met behulp van HiPay (beveiligde betalingsomgeving)

  • Per betaalkaart (debet/kredietkaart): MasterCard, Visa, Bancontact/Mister Cash, Multibanco
  • Via Net Banking (overschrijving/opneming): Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, ING Homepay, iDEAL, Sofort

Rechtstreeks op de site via PayPal (beveiligde betaalomgeving)

Met betaalkaart (creditcards): MasterCard en Visa.

Of via een bankoverschrijving

Binnen 10 dagen. Na deze tijd, als de betaling niet op de rekening van DAVIDTS is ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd. De bankgegevens van DAVIDTS zijn als volgt:

IBAN: 39 3400 9609 6019
BIC - SNEL: BBRUBEBB

DAVIDTS gaat akkoord met het gebruik van diensten die de veiligheid van de bankgegevens garanderen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een fout in het systeem wanneer het beheer en de veiligheid onder de verantwoordelijkheid van Hipay of de bank van de klant vallen.

De beveiliging van elektronische geldovermakingen en de goede uitvoering van betalingsopdrachten is de exclusieve verantwoordelijkheid van de financiële organisaties die deze overmakingen beheren. DAVIDTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een fout, weglating, mislukking, storing of een verwerpelijke handeling die niet rechtstreeks aan ons kan worden toegeschreven. De algemene voorwaarden van deze financiële organisaties - toegankelijk op http://www.hipaymobile.com/55/general-terms-and-conditions betreffende HiPay en toegankelijk op https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/useragreement-full betreffende PayPal - zijn van toepassing.


11. Intrekkingsrechten

De koper heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij/zij zich zonder boete en zonder opgave van reden van de aankoop wenst terug te trekken binnen 14 kalenderdagen nadat de koper of een andere derde het pakket in bezit heeft genomen.

De retourkosten tijdens de herroepingstermijn zijn voor rekening van DAVIDTS voor Europees Frankrijk en de Benelux.

Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht moet de consument het product in de originele verpakking binnen 14 dagen na de kennisgeving aan de verkoper terugsturen, door het naar een DPD-verzamelpunt te brengen en het door DAVIDTS clearing verstrekte etiket aan te brengen met vermelding van de gegevens en de bestelgegevens.

DAVIDTS behoudt zich het recht voor om elk retourpakket dat niet aan deze voorwaarden voldoet te weigeren.

Het verzoek tot teruggave in het kader van het herroepingsrecht kan per e-mail (info@davidts.be) of via ons contactformulier worden gedaan.

U kunt het herroepingsformulier downloaden van onze pagina "Herroepingsrecht".

De terugbetaling gebeurt door DAVIDTS binnen 14 dagen nadat het product is geretourneerd of nadat de klant een bewijs van retournering heeft gestuurd. De terugbetaling is inclusief de leveringskosten, tenzij de koper heeft gekozen voor een leveringsmethode die duurder is dan de goedkoopste standaardoptie. Elk product dat beschadigd is of gebruikt wordt voor andere doeleinden of doeleinden dan die welke strikt beperkt zijn tot de redelijke uitoefening van het herroepingsrecht, zal door DAVIDTS worden geweigerd.


12. Garantie en service na verkoop
12.1. Wettelijke garantie

De wettelijke garantie van 2 jaar is van toepassing op alle producten.

Deze garantie dekt alleen conformiteitsfouten die bestaan op het moment van levering van de producten. Het volgende is uitgesloten:

  • Eventuele directe of indirecte schade aan het product na levering (bijv. door oxidatie, schokken, vallen, enz.);
  • De vervanging van elementen of accessoires waarvan een regelmatige vernieuwing te verwachten is;
  • Schade na een brand, waterschade, blikseminslag, een ongeval of een natuurramp;
  • Defecten die uitdrukkelijk of door nalatigheid, door ongeschikte behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de fabrikant;
  • Schade door commercieel, professioneel of collectief gebruik.

Het nalevingsgebrek moet binnen twee maanden na constatering schriftelijk aan DAVIDTS worden gemeld.

Elk verzoek tot interventie moet worden meegedeeld aan onze dienst na verkoop. In geval van interventie door een derde partij die niet door DAVIDTS is aangesteld, wordt het voordeel van de garantie geannuleerd.

Deze voorwaarden en beperkingen zijn niet van invloed op de wettelijke bepalingen ter zake.

12.2. Commerciële garantie

De aankoop van bepaalde producten geeft aanleiding tot 3 jaar commerciële garantie (1 jaar naast de wettelijke garantie van 2 jaar) in geval van een materiaal- of fabricagefout volgens de voorwaarden van de wettelijke garantie.

Elke garantie die langer is dan de wettelijke garantie van 2 jaar wordt altijd vermeld op de productfiche.

Elk verzoek tot interventie moet worden meegedeeld aan onze dienst na verkoop. In geval van interventie door een derde partij die niet door DAVIDTS is aangesteld, wordt het voordeel van de garantie geannuleerd.

Indien voor een interventie die onder de garantie valt het product moet worden geretourneerd, zal de consument de goederen op eigen kosten terugsturen.

12.3. Producten die niet onder de garantie vallen

Elk verzoek tot interventie op producten die niet gedekt zijn door wettelijke garanties en de commerciële garantie moet naar onze dienst naverkoop worden gestuurd. Voor elke aanvraag voor reserveonderdelen of reparaties moet een offerte worden gemaakt.


13. Communicatie

DAVIDTS communiceert bij voorkeur met de gebruiker voor de orderbevestiging en -tracering, het klachtenbeheer en de dienst na verkoop via het e-mailadres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven.


14. Bewijsmateriaal

De partijen komen elektronische bewijzen overeen (e-mail, back-up, enz.).


15. Volledige gegevens over het bedrijf en de openingstijden

Adres: Rue des Semailles, nr. 27, 4400 Flémalle, België.
E-mail: shop@davidts.be
Telefoon: 0032 4 344 97 97
Fax: 0032 4 344 97 91
Bedrijfsnummer: 423.212.582
BTW-nummer: BE0423.212.582

Onze site wordt gehost in Frankrijk door OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

U kunt contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Wij proberen u binnen 3 werkdagen te bereiken (buiten de wettelijke feestdagen).

De feestdagen zijn als volgt: 1 januari, 17 april, 1 mei, 25 mei, 5 juni, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december.


16. Privacy - GDPR

Only users creating a customer account or registering for the newsletter must communicate personal information to allow DAVIDTS to provide the service expected.

Bij het plaatsen van een bestelling gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met de verwerking en het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor doeleinden zoals de administratie van de klantenadministratie, het beheer van de bestellingen, de levering en de facturering, de bepaling van de kredietwaardigheid, de marketing en de reclame. Verwerking ten behoeve van marketing en gerichte reclame kan alleen plaatsvinden als de klant hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Al deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om de goede werking van onze site te garanderen, gebruiken we "cookies". Indien u meer informatie wenst over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en het gebruik van "cookies", raadpleeg dan onze pagina "privacy policy".

Al deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verordening van de Europese Unie nr. 2016/679, bekend als de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).

De klant behoudt de controle over de aan Davidts meegedeelde gegevens en kan, op elk moment en zonder kosten, wijzigingen en correcties aanbrengen indien deze onjuist zijn, in overeenstemming met artikel 16 van de GDPR.

Hij heeft ook het recht om zijn persoonsgegevens te laten wissen (artikel 17 van de BBPR) en om zich te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens (artikel 15 van de BBPR). Het recht van inzage wordt uitgeoefend na een schriftelijk verzoek aan Davidts.

Davidts webhost, OVH SAS, heeft toegezegd alle nodige maatregelen te nemen om aan de GDPR te voldoen.

Om de goede werking van onze site te garanderen, maken we gebruik van "cookies".

Indien u meer informatie wenst over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en het gebruik van "cookies", raadpleeg dan onze paginas privacy policy en cookie policy.


17. Intellectuele eigendom

Tekst, grafische elementen, hun lay-out op de site en de website zelf (inclusief databases, hun structuur en de opgeslagen gegevens), logo's, onderscheidingstekens, handelsnamen en productreferenties worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van DAVIDTS of haar leveranciers. Elke aantasting, hergebruik, reproductie of verspreiding van de verschillende elementen van de site is verboden en stelt de dader(s) ervan bloot aan juridische gevolgen.


18. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op alle verkoopovereenkomsten tussen DAVIDTS en de gebruiker.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de afdeling Luik - Luik bevoegd. De procedure vindt plaats in de Franse taal.