Geleverde landen

Algemene verkoopvoorwaarden

1. De verkoper

In de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden wordt de verkoper aangeduid met de term DAVIDTS. DAVIDTS is de handelsnaam voor de website www.davidts.eu en de naamvarianten (.be, .fr, .lu, .nl).

De naamloze vennootschap Davidts is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 423.212.582 (btw-nummer BE0423.212.582).

De zetel van de activiteit is gevestigd in de Rue des Semailles 27 te 4400 Flémalle, België.

Vragen in verband met de huidige algemene verkoopvoorwaarden, de modaliteiten voor bestelling/levering of aftersales kunnen gesteld worden per post, telefoon of fax naargelang van het tijdstip (buiten de wettelijke verlofdagen) en via de contactgegevens die vermeld staan in artikel 15 'Complete contactgegevens en openingsuren van het bedrijf' in de huidige AVV.

2. De gebruiker

De gebruiker is elke persoon die gebruik maakt van de website, zowel tijdens het browsen als om een bestelling te plaatsen. De gebruiker die een bestelling plaatst en een aankoop verricht op de website is verondersteld meerderjarig te zijn, en verantwoordelijk te zijn voor de aankoop. De koper is elke persoon die een bestelling plaatst op de website.

DAVIDTS verkoopt producten aan particulieren.

DAVIDTS is actief in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. We accepteren alleen reserveringen voor leveringsadressen in België, Duitsland, Frankrijk (met inbegrip van de overzeese departementen en gebiedsdelen), Luxemburg en Nederland. De overeenkomst kan naar keuze van de klant gesloten worden in het Duits, Engels, Nederlands of Frans.

3. Algemene verkoopvoorwaarden

De huidige verkoopvoorwaarden dienen om de rechten en plichten van de partijen (de verkoper en de gebruiker) vast te leggen voor verkoop op afstand op de website www.davidts.eu.

Deze AVV zijn de enige geldige algemene verkoopvoorwaarden, behalve indien voorafgaand aan de verkoopovereenkomst een schriftelijke afwijking verkregen werd van DAVIDTS. De AVV kunnen te allen tijde aangepast worden door DAVIDTS. Wijzigingen treden in werking na de publicatie online, behalve voor bestellingen die voorafgaand aan die wijzigingen geplaatst werden.

Elke bestelling veronderstelt de acceptatie van onze AVV door de klant. Al onze offertes zijn niet bindend. De verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de koper wordt pas gesloten nadat DAVIDTS de bestelling bevestigt aan de klant (indien dat gebeurt per e-mail). De bestelling wordt ook weergegeven in de onlineaccount van de klant, en bevat een overzicht van de bepalingen van de verkoopovereenkomst: de beschrijving en het aantal van de gekochte producten, de contactgegevens van de koper en de verkoper, het adres voor facturering en levering, het bedrag van de bestelling en de leveringskosten, de voorziene leveringstermijn.

De gebruiker accepteert dat het plaatsen van een bestelling op de website geldt als de ondertekening van een bestelbon, met de daaruit voortvloeiende geldigheid. DAVIDTS behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of om bijkomende voorwaarden op te leggen. De koper dient akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden voordat de verkoop effectief afgesloten is.

4. Producten

Alle producten op deze website werden zorgvuldig gekozen door DAVIDTS om u kwaliteitsvolle artikelen aan te bieden. De beschrijving van de producten is te goeder trouw gebaseerd op de inlichtingen waarover DAVIDTS beschikt. Als de beschrijving van een product, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, onvolledig of onjuist blijkt te zijn, kan DAVIDTS niet verantwoordelijk gesteld worden. De aangeboden producten zijn conform de Belgische wetgeving.

Buitenlandse gebruikers die een bestelling plaatsen, dienen na te gaan of de bestelde producten voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving in hun land. DAVIDTS kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik van producten die op de website gekocht werden.

De foto's van de producten op de website zijn niet contractueel bindend en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

5. Prijzen

Behoudens andere bepalingen worden de prijzen vermeld inclusief btw en andere heffingen, exclusief de kosten voor transport en levering aan de koper.

6. Voorwaarden voor transport en levering

De levering van het bestelde product gebeurt op het leveringsadres dat met de koper overeengekomen werd en dat vermeld staat op de bevestiging van de bestelling.

De verzendkosten worden berekend volgens het bedrag van de bestelling, het land en de leveringswijze die de klant kiest. Levering is alleen mogelijk in de landen die vermeld staan op de website. We behouden ons het recht voor om de verzendkosten aan te passen/te wijzigen, maar ze worden altijd duidelijk vermeld op de bevestiging van de bestelling en op de website.

De opgegeven leveringstermijn is niet bindend, maar louter indicatief. De termijn gaat in bij ontvangst van de betaling voor de bestelling op de rekening van DAVIDTS.

De opgegeven tarieven en de leveringstermijnen per land staan vermeld op de website onder de rubriek 'Verzendingswijzen en -kosten'.

DAVIDTS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging bij de levering nadat de bestelling overhandigd werd aan de transporteur. Behalve bij intentionele vertraging of nalatigheid van DAVIDTS, kan vertraging nooit een reden vormen voor annulering van de bestelling of voor betaling van een schadevergoeding aan de koper. Een verkeerd leveringsadres valt onder de verantwoordelijkheid van de koper en kan leiden tot bijkomende kosten.

Als een pakket 7 werkdagen na overhandiging aan de transporteur/het bedrijf dat instaat voor de levering nog niet aangekomen is bij de koper, dan zal die laatste DAVIDTS per e-mail of per brief op de hoogte brengen zodat DAVIDTS het nodige kan doen om het pakket op te sporen.

Als de leveringstermijn meer dan 30 dagen langer blijkt te zijn dan de termijn die vermeld werd op de bevestiging van de bestelling, kan de koper (behalve bij overmacht) de aankoop annuleren en de eventueel door DAVIDTS ontvangen bedragen terugbetaald krijgen zonder interest of enige andere vorm van schadevergoeding.

De bestellingen worden zorgvuldig verpakt om de producten in hun oorspronkelijke staat te leveren. De klant verbindt zicht ertoe om de conformiteit van de bestelling na te gaan bij ontvangst, en desgevallend de levering te weigeren als er sprake is van een zichtbaar gebrek. Gebreken die bij de levering zichtbaar zijn, worden gedekt. Uit zorg voor het milieu kunnen producten verzonden worden in gerecyclede verpakkingen.

7. Overmacht

We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging bij de uitvoering of niet-uitvoering van onze verbintenissen door gebeurtenissen die buiten onze normale controle vallen, met inbegrip van productieonderbrekingen, bevoorradingsproblemen of schaarste aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport, of vertragingen van transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen die ons of onze leveranciers treffen, zelfs als die gebeurtenissen te voorzien waren.

8. Eigendomsoverdracht

De geleverde goederen blijven eigendom van DAVIDTS totdat de prijs volledig en definitief betaald werd, met inbegrip van de kosten en lasten, verwijlinterest en schadevergoedingen. Bij niet-betaling behouden we ons het recht voor om de goederen van rechtswege terug te nemen voor rekening van de koper.

9. Beschikbaarheid

Alle producten zijn normaal gezien voorradig. Als dat niet zo is, wordt de vermoedelijke bevoorradingstermijn vermeld in de productinformatie.

10. Betalingsvoorwaarden

De koper kan de bestelling betalen:

Direct op de website via HiPay (beveiligde betaalomgeving)

A. Met een betaalkaart (debet-/kredietkaart):
MasterCard, Visa, Bancontact/Mister Cash, Multibanco

B. Via online banking (overschrijving/opname):
Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, ING Homepay, iDEAL, Sofort

Direct op de website via Paypal (beveiligde betaalomgeving)

Met een betaalkaart (kredietkaart): MasterCard en Visa

Per overschrijving

Binnen 10 dagen. Als het bedrag na die termijn niet ontvangen is op de rekening van DAVIDTS, wordt de bestelling geannuleerd. De bankgegevens van DAVIDTS zijn de volgende:

IBAN: BE 39 3400 9609 6019

BIC – SWIFT: BBRUBEBB

DAVIDTS verbindt zich ertoe om gebruik te maken van diensten voor beveiliging van bankgegevens. We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor een fout in het systeem waarvoor Hipay of de bank van de klant instaat voor het beheer en de beveiliging.

De veiligheid van elektronische geldoverdrachten en de correcte uitvoering van betaalopdrachten valt in het algemeen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de financiële organisaties die die overdrachten beheren. DAVIDTS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit een fout, nalatigheid, een onderbreking, een storing of een laakbare handeling die niet toegeschreven kan worden aan DAVIDTS. De algemene voorwaarden van deze financiële organisaties zijn van toepassing, en kunnen geraadpleegd worden op http://www.hipaymobile.com/55/general-terms-and-conditions voor HiPay, en op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full voor Paypal.

11. Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop een derde die niet de bezorger is het pakket in ontvangst neemt zonder extra kosten of mededeling van een reden te melden aan de verkoper dat hij afziet van de aankoop.

Voor Europees Frankrijk en de Benelux zijn de retourkosten tijdens de herroepingsperiode voor rekening van DAVIDTS.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument het pakket binnen een termijn van 14 dagen na kennisgeving aan de verkoper in zijn oorspronkelijke verpakking terug te sturen door afgifte in een DPD-afhaalpunt nadat het door DAVIDTS geleverde etiket aangebracht werd, en met duidelijke vermelding van zijn contactgegevens en de referenties van de bestelling.

DAVIDTS behoudt zich het recht voor om retours te weigeren die niet aan die voorwaarden voldoen.

De retouraanvraag in het kader van het herroepingsrecht kan gebeuren via e-mail (shop@davidts.be) of via ons contactformulier.

U kunt het herroepingsformulier downloaden op onze pagina 'Herroepingsrecht'.

DAVIDTS voert de terugbetaling uit binnen 14 dagen na teruggave van het product of nadat de klant het bewijs van de terugzending geleverd heeft. De terugbetaling omdat de leveringskosten, behalve als de koper gekozen heeft voor een duurdere leveringswijze dan de goedkoopste standaard leveringswijze.

Retours van producten die beschadigd zijn of gebruikt werden voor andere doeleinden dan redelijkerwijze toegestaan zijn bij uitoefening van het herroepingsrecht, worden geweigerd door DAVIDTS.

12. Garantie en aftersales

Wettelijke garantie

De wettelijke garantie van 2 jaar is voor alle producten van toepassing.

Deze garantie dekt alleen conformiteitsgebreken die aanwezig waren bij de levering van de goederen. Het volgende is uitgesloten:

  • Directe of indirecte schade aan het artikel na de levering (bijv. door oxidatie, schokken, een val, enz.);
  • Vervanging van elementen of accessoires die noodzakelijkerwijze regelmatig vervangen moeten worden;
  • Schade door brand, waterschade, schade door blikseminslag, een ongeval, een natuurramp;
  • Gebreken die opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt werden, of door onverstandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de voorschriften van de fabrikant;
  • Schade door commercieel, professioneel of collectief gebruik.

Het conformiteitsgebrek moet binnen twee maanden na de vaststelling schriftelijk meegedeeld worden aan DAVIDTS.

Elk verzoek voor tussenkomst moet gericht worden aan onze dienst voor aftersales. Bij tussenkomst door een derde die niet aangeduid is door DAVIDTS, vervalt de garantie.

De huidige voorwaarden en beperkingen hebben geen invloed op de betreffende wettelijke bepalingen.

Commerciële garantie

Een materiaal- of productiefout geeft bij aankoop van bepaalde artikelen recht op een commerciële garantie van 3 jaar (1 jaar langer dan de wettelijke garantie van 2 jaar) volgens de voorwaarden vermeld in de wettelijke garantie.

Een langere garantietermijn dan de wettelijke garantie van 2 jaar staat altijd vermeld in de productinformatie.

Elk verzoek voor tussenkomst moet gericht worden aan onze dienst voor aftersales. Bij tussenkomst door een derde die niet aangeduid is door DAVIDTS, vervalt de garantie.

Als een product geretourneerd moet worden voor een tussenkomst onder garantie, dient de consument de artikelen te retourneren op eigen kosten.

Artikel buiten garantie

Aanvragen voor tussenkomsten voor artikelen die niet gedekt zijn door de wettelijke of commerciële garantie moeten gericht worden aan onze dienst voor aftersales. Bij aanvragen voor reserveonderdelen of reparatie wordt een offerte opgemaakt.

13. Communicatie

Voor bevestiging en opvolging van bestellingen, opvolging van klachten en aftersales communiceert DAVIDTS bij voorkeur met de gebruiker via het e-mailadres dat opgegeven werd bij de bestelling.

14. Bewijs

De partijen accepteren elektronische bewijsmiddelen (e-mail, opslag, enz.).

15. Complete contactgegevens en openingsuren van het bedrijf

Adres: Rue des Semailles 27 te 4400 Flémalle, België.

E-mailadres: shop@davidts.be
Telefoon: 0032 4 344 97 97
Fax: 0032 4 344 97 91
Ondernemingsnummer: 423.212.582 Btw-nummer: BE0423.212.582
Onze website wordt gehost in Frankrijk bij OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

U kunt contact met ons opnemen van maandag tot vrijdag, tussen 8.30 u en 12.30 u, en tussen 13 u en 16.30 u.

We verbinden ons ertoe om zo snel mogelijk te antwoorden binnen maximaal 3 werkdagen (buiten de wettelijke feestdagen).

De wettelijke feestdagen zijn: 1 januari, 17 april, 1 mei, 25 mei, 5 juni, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december.

16. Privacy - AVG

Alleen gebruikers die een klantenaccount aanmaken of zich abonneren op de nieuwsbrief moeten persoonsgegevens doorgeven waarmee DAVIDTS de verwachte service kan leveren.

Door een bestelling te plaatsen accepteert de koper uitdrukkelijk dat zijn persoonsgegevens verwerkt en gebruikt worden voor doeleinden zoals klantenbeheer, beheer van bestellingen, leveringen en facturen, boekhoudkundige opvolging, marketing en publiciteit. De verwerking voor marketingdoeleinden en persoonlijke publiciteit gebeurt alleen nadat de klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaard heeft tijdens het bestelproces.

Al deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verordening nr. 2016/679 van de Europese Unie, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het engels).

De klant behoudt de controle over de gegevens die aan Davidts worden meegedeeld en kan, op elk moment en zonder kosten, wijzigingen en correcties aanbrengen als deze niet kloppen, in overeenstemming met artikel 16 van de AVG.

Hij heeft ook recht op het wissen van zijn persoonlijke gegevens (artikel 17 van de AVG) en op het recht om zich te verzetten tegen de verwerking ervan (artikel 15 van de AVG).

Het inzagerecht wordt uitgeoefend na het sturen van een schriftelijk verzoek aan Davidts.

Davidts gastheer, OVH SAS, heeft beloofd alle nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de AVG.

We gebruiken 'cookies' voor een goede werking van onze website.

Als u meer informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies, kunt u onze pagina 'Privacybeleid' raadplegen.

17. Intellectuele eigendom

De teksten en grafische elementen, hun montage op de website, en de website zelf (met inbegrip van de databases, de structuren ervan en de opgeslagen data), de logo's, kenmerkende tekens, handelsnamen en productreferenties zijn beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten van DAVIDTS of zijn leveranciers. Beschadiging, hergebruik, reproductie, verspreiding, enz. van de elementen van de website is verboden en stelt de daders bloot aan gerechtelijke vervolging.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing voor alle verkoopovereenkomsten tussen DAVIDTS en de gebruiker.

Bij een geschil zijn alleen de rechtbanken van Luik - Afdeling Luik bevoegd. De procesvoering verloopt in het Frans.

U kunt echter opteren voor een minnelijke schikking via een erkende organisatie. Voor België is dat de Consumentenombudsdienst (http://www.consumentenombudsdienst.be/nl).

Andere Europese klanten buiten België kunnen de contactgegevens van de bevoegde organisaties vinden op het Europees platform voor online geschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr